سیستم مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید PMS

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سیستم مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید PMS

موتور محرکه هر سازمان تولیدی ، برنامه ریزی و کنترل تولید است

گروه محصول : سیستم مدیریت اطلاعات
  • شرح

توصیف کلی سیستم
امروزه پویایی حاکم بر محیط تجاری ، چالش هایی همچون منابع محدود و عوامل موثر بر عملکرد را پیش روی سازمان ها قرار داده است و مدیران را در مسیر سود آوری ملزم به برنامه ریزی با
محدودیت زمانی کرده است. در واقع مدیران در زمان برنامه ریزی با عوامل نامطمئنی همچون قیمت مواد ، تضمین تقاضا ، نرخ تولید و… سر و کار دارد که باید با کنترل بر عوامل مختلف و مشخص کردن اهداف ، الویت و محدودیت منابع ، بهترین برنامه ریزی را برای استفاده از ظرفیت ها داشته باشند. در حقیقت برنامه ریزی تولید به صورت بهینه الویت و زمان بندی کارها را در بر دارد.

نرم افزار سیستم مدیریت کنترل تولید ( PMS) با قابلیت انعطاف ، به عنوان یکی از نرم افزارهای یکپارچه این شرکت علاوه بر تامین اطلاعات و ظرفیت به روز تولید ، به سازمان امکان برنامه ریزی با در نظر گرفتن اهداف ، الویت و محدودیت منابع را می دهد.
با سیستم مدیریت تولید یک مدیر تولید می تواند با اطمینان هشدارهای لازم زمان سنجی ، ظرفیت سنجی ، تحقق برنامه و … را با در نظر گرفتن توالی فرآیند تولید به موقع در اختیار داشته باشد تا با اطمینان از اطلاعات مورد نیاز بر مبنای سفارش کار ، با آرامش به فکر برنامه ریزی تولید و بهره برداری از توان تولید باشد.

 ویژگی های سیستم PMS :

  • محیط گرافیکی کاربر پسند و استفاده راحت از امکانات سیستم